Nasu Town, Tochigi – Must-See Sights Video (Summer ver)

You can see the following tourist attractions in this video:

======

・Hydrangea & Golden-rayed Lily
・Yugyo Yanagi(Yugyo Willow Tree)
・Michi-no-eki(Roadside Station) Tosando Iouno
・Michi-no-eki(Roadside Station) Nasu Kohgen Yuai-no-Mori
・Sesshoseki
・Nasu Yuze Shrine
・Konbairo-no-Yu (Konbairo Hot Spring)
・Komadome Waterfall
・Ashino Seiten Fireworks Festival